(+48) 58 66 18 300
nexus@nexus.pl

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Piły został podpisany list intencyjny, którego celem jest nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz infrastruktury wodorowej. Stronami listu są: Gmina Piła, MZK Piła Sp. z o.o., GWDA Sp z o.o. oraz SESCOM S.A. i NEXUS Consultants Sp. z o.o.

Sygnatariusze zobowiązują się do wymiany informacji i współpracy w celu wdrożenia strategii nakierowanych na rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego z wykorzystaniem technologii wodorowych w Pile. W ramach współpracy zakłada się podjęcie działań mających na celu zidentyfikowanie obszarów umożliwiających wypracowanie modeli rozwoju zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz infrastruktury wodorowej w Pile poprzez zbudowanie porozumienia pomiędzy światem nauki, biznesu i Jednostek Samorządu Terytorialnego

W dniu 31 grudnia 2020 roku, Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, działając w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska jako koordynator ds. realizacji postanowień Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego powołał Pana Tomasza Pelca na koordynatora grupy roboczej ds. produkcji wodoru w nowych instalacjach.

Nominacja na koordynatora grupy roboczej

Wachlarz możliwości dla pomorskich firm.

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych.
System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.
Koncepcję systemu SPEKTRUM przygotowano w oparciu o wieloletnie doświadczenie Agencji Rozwoju Pomorza SA w zakresie wspierania podmiotów gospodarczych z sektora MSP.
System SPEKTRUM ma umożliwić przedsiębiorstwo zakup niezbędnych usług rozwojowych. Granty są przyznawane na pokrycie części kosztów zakupu specjalistycznych usług doradczych.
Więcej na stronach Agencji Rozwoju Pomorza.

NEXUS Consultants jest jednym z inicjatorów powołania Pomorskiej Doliny Wodorowej. Pomorska Dolina Wodorowa służy promocji wodoru oraz realizacji projektów wodorowych. Pomorska Dolina Wodorowa została oficjalnie powołana w dniu 1 października 2019 roku podczas II Konferencji Wodorowej.
Inicjatywa przekłada się na projekty związane z wykorzystaniem wodoru do transportu publicznego. Pierwszy z projektów związany jest zakupem oraz wdrożeniem do eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych wodorem. W czerwcu 2020 roku została podpisana umowa, na podstawie której miasta Tczew, Gdańsk, Gdynia i Wejherowo analizują możliwości techniczne i finansowe wprowadzenia do eksploatacji 56 autobusów wodorowych (do 2028 roku). Drugim z projektów jest projekt kolejowy „Hy-way to Hel”, przy którym NEXUS Consultants współpracuje z Siemens Mobility. Projekt ma na celu wprowadzenie na linie pojazdy szynowe zasilane wodorem. W ostatnich dniach Siemens Mobility ogłosił informację, która dotyczy wprowadzenia do eksploatacji takich pociągów na terenie Niemiec – i takie właśnie pojazdy szynowe mogą w niedalekiej przyszłości także pojawić się w Polsce.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram