(+48) 58 66 18 300
nexus@nexus.pl

lng

Jedną ze specjalizacji NEXUS jest gospodarka morska. Jesteśmy doradcą praktycznie wszystkich grup podmiotów, których udział będzie niezbędny na różnych etapach tworzącego się rynku bunkrowania LNG – a więc stoczni i przedsiębiorstw z branży konstrukcji stalowych, dostawców rozwiązań LNG, przedsiębiorstw handlujących i dystrybuujących gaz, portów morskich oraz armatorów.
Dysponujemy obszernym doświadczeniem i kompetencjami dotyczącymi rynku LNG – w tym wykorzystania LNG jako paliwa w transporcie morskim – zdobyte m.in. w pracach na rzecz zarządów portów morskich oraz spółek z branży gazowniczej. Przygotowujemy wysoko specjalistyczne projekty w obszarze małoskalowego wykorzystania LNG. Innowacyjne bunkierki LNG. Generacja energii elektrycznej w portach. Logistyka LNG.

Gaz system

Studium wykonalności dla projektowania, budowy, własności i eksploatacji innowacyjnych bunkierek LNG
Więcej

Regazyfikacja 

Studium wykonalności dla projektu budowy instalacji pilotażowej odbioru energii chłodu z procesu regazyfikacji LNG i jej przesyłu do odbiorców końcowych wykorzystujących energię chłodu w procesach technologicznych
Więcej

CAES

Wstępne studium wykonalności budowy instalacji CAES w tłoczniach gazu w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej
Więcej

LOTOS

Projekt ścieżek cenowych
Więcej

Port Gdynia

Koncepcja wykorzystania LNG w Porcie Gdynia
Więcej

RockFin

Analiza możliwości rozwoju spółki na rynku LNG
Więcej

PGNiG obrót detaliczny 

Koncepcja utworzenia stacji do bunkrowania LNG w Polsce
Więcej

PGNiG

Koncepcja realizacji projektu mającego na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w mieście Gdynia 
Więcej

CNG w transporcie

Analiza możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wykorzystaniu CNG w transporcie drogowym
Więcej

Inteligentne Opomiarowanie

Analiza techniczna, organizacyjna i ekonomiczna wdrożenia inteligentnego opomiarowania w gazownictwie
Więcej

Analiza Opłacalności

Analizy opłacalności inwestycji związanych z budową lub zakupem elektrowni/elektrociepłowni zasilanych gazem ziemnych
Więcej

PERN

Analiza potencjału rynku niskoemisyjnego paliwa gazowego w żegludze morskiej na obszarze europejskiej Strefy kontroli Emisji Siarki (SECA)
Więcej

REMONTOWA LNG SYSTEMS

Współpraca w zakresie stworzenia i wprowadzenia na rynek dystrybucji paliwa gazowego LNG w oparciu o „kolorowe” kontenery i „inteligentne” stacje dokujące
Więcej

REOMONTOWA GDAŃSK SHIPREPAIR YARD

Opracowanie koncepcji wejścia Remontowa SA w segment rynku logistyki LNG obejmujące
Więcej

Systemy Dystrybucyjne

Projekty związane z funkcjonowaniem systemów dystrybucyjnych
Więcej

Analiza opłacalności

Analizy opłacalności inwestycji związanych z budową lub zakupem elektrowni/elektrociepłowni zasilanych gazem ziemnych
Więcej

Inne Obszary

Inne obszary działalności, związane z funkcjonowaniem rynków energii
Więcej

Analiza i Optymalizacja

Analiza stanu bieżącego i koncepcja optymalizacji spółek żeglugowych
Więcej

Projekt rozbudowy GTC

Projekt rozbudowy terminalu kontenerowego GTC
Więcej

Inne projekty

Inne projekty dla branży stoczniowej lub portowej
Więcej
Studium wykonalności dla projektowania, budowy, własności i eksploatacji innowacyjnych bunkierek LNG
Studium wykonalności, w tym m.in:
otoczenie prawne, regulacyjne oraz pozostałe warunkujące możliwość pozyskania dofinansowania na realizację Projektu,
analiza rynku i prognoza popytu na bunkrowanie statków LNG oraz zasilanie statków w energię elektryczną,
analiza techniczna i finansowo-ekonomiczna opcji inwestycyjnych z rekomendacjami,
koncepcja techniczna wraz z rysunkami technicznymi, skróconym opisem technicznym i wizualizacjami jednostki
określenie klasy jednostki i wybór towarzystwa klasyfikacyjnego,
analiza wykonalności ekonomicznej i organizacyjnej Projektu,
opis i rekomendacje dot. procesu projektowania i budowy jednostki.
 Business Case Analysis wraz z biznesplanem realizacji przedsięwzięcia w tym:
mapa drogowa wdrożenia Projektu,
identyfikacja graczy oraz przypisanie ról w realizacji Projektu,
model biznesowy realizacji inwestycji,
schemat finansowania Projektu,
propozycje umowy konsorcjum.
Analizę CBA wykonaną zgodnie z wytycznymi KE oraz w sposób umożliwiający zastosowania wyników analizy w procesie składania wniosków o dofinansowanie.
Aktywny model finansowy Projektu.
Powrót

Regazyfikacja

Studium wykonalności dla projektu budowy instalacji pilotażowej odbioru energii chłodu z procesu regazyfikacji LNG i jej przesyłu do odbiorców końcowych wykorzystujących energię chłodu w procesach technologicznyc
 analiza otoczenia prawno-regulacyjnego oraz pozostałych wymagań organizacyjnych warunkująca możliwość pozyskania dofinansowania,
analiza rynku i prognozę podaży energii chłodu oraz popytu na energię chłodu,
opracowanie koncepcji technicznej Projektu,
analiza finansowo-ekonomiczną wraz z analizą wrażliwości i ryzyka,
ranking rozwiązań techniczno-technologicznych wraz z harmonogramem realizacji i rekomendacje.
Powrót

CAES

Wstępne studium wykonalności budowy instalacji CAES w tłoczniach gazu w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej
analiza otoczenia prawnego i gospodarczego inwestycji – w tym prognoza cen energii elektrycznej
analizy porównawcze dostępnych technologii oraz rekomendacje dot. optymalnej technologii i lokalizacji inwestycji
wstępna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
harmonogram inwestycji wraz z oszacowaniem niezbędnych nakładów inwestycyjnych
analizy finansowe i ekonomiczne, w tym analiza CBA
Powrót
Projekt ścieżek cenowych
Analiza porównawcza kosztów zastosowania Hydrowax’u, jako paliwa do produkcji energii elektrycznej szczytowej przy wykorzystaniu turbiny gazowej - w stosunku do kosztów zastosowania gazu ziemnego sieciowego, na zlecenie Grupy LOTOS SA wraz z prognozą cen gazu ziemnego
Powrót
Koncepcja wykorzystania LNG w Porcie Gdynia
 Prognoza popytu na LNG w Porcie Gdynia
Koncepcja zagospodarowania LNG do bunkrowania statków w Porcie Gdynia,
Koncepcja zagospodarowania LNG do wytwarzania energii elektrycznej w Porcie Gdynia
Studium wykonalności projektu „„Budowa elektrowni zasilanej LNG posadowionej na barce zlokalizowanej w Porcie Gdynia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Aktywny model finansowy inwestycji
Powrót
Analiza możliwości rozwoju spółki na rynku LNG
Aktywny model finansowy Projektu.
 W ramach opracowania:
przygotowano wieloaspektowe analizy rynku w zakresie rozwoju rynku LNG
identyfikacja graczy oraz przypisanie ról w realizacji Projektu,
wskazano główne uwarunkowania dla wejścia Spółki na ww. rynki,
zarekomendowano optymalny model współpracy z potencjalnymi parterami biznesowymi.
 Efektem opracowania jest:
optymalny model biznesowy dla świadczenia usług Spółki na ww. rynkach (szczegółowy opis jego funkcjonowania),
rekomendacje dotyczące możliwości wejścia Spółki na rynek LNG.
Powrót
Koncepcja utworzenia stacji do bunkrowania LNG dla statków operujących w regionie europejskiej Strefy Kontroli Emisji Siarki (SECA) w efekcie spodziewanego wdrożenia z początkiem 2015 roku tzw. Dyrektywy Siarkowej, która obniży dozwolony na tym obszarze limit zawartości siarki w paliwie do poziomu 0,1%.
Wstępne feasibility study bunkrowania LNG oraz produkcji energii elektrycznej
Uwarunkowania przedsięwzięcia:
Opis infrastruktury portowej w zakresie bunkrowania statków LNG i zasilania statków w energię elektryczną
Opis istniejących rozwiązań w zakresie bunkrowania statków LNG
Opis alternatywnych rozwiązań w zakresie zasilania statków w energie elektryczną
Uwarunkowania prawne
Analiza i prognoza popytu
Definicja przedsięwzięcia
Zakres rzeczowy
Nakłady inwestycyjne
Finansowanie
Opis sposobu zarządzania i organizacji realizacja projektu
Harmonogram realizacji
Analiza finansowo- ekonomiczna
Analiza wrażliwości i ryzyka
Powrót
Koncepcja realizacji projektu mającego na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w mieście Gdynia poprzez propagowanie wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (CNG) w miejskiej komunikacji taksówkowej oraz szkołach nauki jazdy, w tym stworzenie warunków, rozwiązań oraz systemu zachęt dla potencjalnych zainteresowanych podmiotów
 Analiza rynku potencjalnych uczestników programu: przedsiębiorstw komunikacji taksówkowej i szkół nauki jazdy
Opracowanie szczegółowego modelu współpracy pomiędzy Miastem Gdynia i PGNiG S.A. w zakresie wdrożenia projektu.
Opracowanie szczegółów programu rozwoju zastosowania CNG w miejskiej komunikacji taksówkowej oraz szkołach nauki jazdy.
Opracowanie systemu obsługi i procedur związanych z funkcjonowaniem projektu
Opracowanie planu wdrożenia oraz systemu monitorowania efektów wdrożenia programu.
Powrót
CNG w transporcie
Analiza możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wykorzystaniu CNG w transporcie drogowym
Przekrojowa analiza dostępnych programów w zakresie pozyskania środków z Unii Europejskiej wraz z selekcją tych, które mogą zostać wykorzystane w obszarze CNG.
Przyporządkowanie wyselekcjonowanych programów do konkretnych zadań inwestycyjnych (zakup nowej floty, budowa nowych stacji, dofinansowanie instalacji CNG w użytkowanych pojazdach etc.).
Analiza wyselekcjonowanych programów w zakresie szans na ich pozyskanie przez potencjalnych inwestorów (PGNiG S.A., jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa, w tym szczególnie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej).
Informacja na temat przeszkód i możliwości w zastosowaniu środków z UE przy realizacji zadań w obszarze CNG.
Powrót
Inteligentne opomiarowanie
Analiza techniczna, organizacyjna i ekonomiczna wdrożenia inteligentnego opomiarowania w gazownictwie
Prace analityczno-koncepcyjne według metodyki realizacji analiz Cost-Benefit Analysis (CBA).
Analiza wielowymiarowa wariantów wdrożenia. Analiza ekonomiczna wdrożenia zdalnego opomiarowania w rekomendowanym wariancie.
Powrót
Analizy opłacalności
Analizy opłacalności inwestycji związanych z budową lub zakupem elektrowni/elektrociepłowni zasilanych gazem ziemnych
Analiza opłacalności nabycia elektrowni zasilanej gazem ziemnym, pracującej w cyklu skojarzonym (CCGT), powstającej przy Podziemnym Magazynie Gazu Wierzchowice
Powrót
Analiza potencjału rynku niskoemisyjnego paliwa gazowego w żegludze morskiej na obszarze europejskiej Strefy kontroli Emisji Siarki (SECA)
Analiza uwarunkowań rynkowych dla rozwoju rynku bunkrowania niskoemisyjnego paliwa gazowego na obszarze SECA
Analiza popytu na bunkrowanie niskoemisyjnego paliwa gazowego w obszarze SECA, ze szczególnym uwzględnieniem polskich portów
Scenariusz wejścia na rynek bunkrowania niskoemisyjnego paliwa gazowego
Powrót
Współpraca w zakresie stworzenia i wprowadzenia na rynek dystrybucji paliwa gazowego LNG w oparciu o „kolorowe” kontenery i „inteligentne” stacje dokujące
Na zlecenie Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. konsultanci firmy NEXUS sporządzili opis Koncepcji, obejmujący w szczególności jej zakres, model biznesowy, budżet, harmonogram. Opracowali również wniosek o dofinansowanie projektu pilotażowego na podstawie ostatecznej wersji Koncepcji w ramach instrumentu CEF Transport. W chwili obecnej konsultanci udzielają wsparcia doradczego w przygotowaniu i uruchomieniu Projektu w zakresie zawarcia umów z potencjalnymi partnerami, opracowania wytycznych dla realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi regulacjami instrumentu CEF Transport.
Powrót
Opracowanie koncepcji wejścia Remontowa SA w segment rynku logistyki LNG obejmujące
opis uwarunkowań rozwoju rynku LNG w Polsce
sytuację obecną oraz potencjał rynku LNG w Polsce
rozwiązania techniczne związane z logistyką LNG
potencjalne synergie z innymi sektorami gospodarki
Powrót
Projekty związane z funkcjonowaniem systemów dystrybucyjnych
NEXUS Consultants posiada doświadczenie wynikające ze współpracy ze operatorami systemów dystrybucyjnych (elektroenergetycznych i gazowych) w Polsce. Do klientów spółki NEXUS w tym obszarze należą m.in. TAURON-Dystrybucja S.A., ENERGA-Operator S.A. oraz spółki dystrybucyjne gazu ziemnego skonsolidowane obecnie pod nazwą Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Podejmowane inicjatywy w obszarze dystrybucyjnym obejmują następujące zagadnienia tematyczne:
Optymalizacja zasobów oraz realizowanych procesów:
audyty organizacji,
mapowanie procesów,
analizy ekonomiczno-finansowe.
Opracowanie wymagań funkcjonalnych dla wdrażanych systemów informatycznych
Powrót
Analizy opłacalności
Analizy opłacalności inwestycji związanych z budową lub zakupem elektrowni/elektrociepłowni zasilanych gazem ziemnych
Analiza opłacalności budowy szczytowej lub interwencyjnej elektrowni zasilanej gazem ziemnym, na zlecenie ENERGA S.A.
Analiza możliwych wariantów inwestycji polegającej na modernizacji systemu ogrzewania w Zakładzie Produkcyjnym spółki Remontowa Hydraulic Systems w Prabutach – w tym budowa jednostki kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym
Powrót
Inne obszary
Inne obszary działalności, związane z funkcjonowaniem rynków energii
Prace wynikające z podejmowanych procesów konsolidacyjnych w grupach energetycznych, w tym w szczególności obejmujących odnawialne źródła energii.
Analizy i prace koncepcyjne związane z rozwojem energetyki wiatrowej w Polsce, w tym związane z rynkiem offshore: w kontekście rozwoju grup energetycznych, czy obejmujących budownictwo przemysłowe (w tym stocznie), optymalnego wykorzystania terenów inwestycyjnych (m.in. w polskich portach).
Mapa drogowa budowy morskiej farmy wiatrowej.
Audyt organizacji Obszaru Woda w ENEA Wytwarzanie – analiza obecnego modelu funkcjonowania, zarządzania, uwarunkowań wewnętrznych pod kątem identyfikacji barier, dobrych praktyk; analiza procesów biznesowych w Obszarze Woda, analiza ekonomiczna, benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny, określenie potencjału poprawy efektywności, opracowanie docelowego modelu Obszaru Woda, uwzględniającego stawiane przed nim cele.
Powrót
Analiza stanu bieżącego i koncepcja optymalizacji spółek żeglugowych
Analiza dotychczasowego i dalszego funkcjonowania spółek w kontekście powiązań biznesowych wraz z analizą opłacalności użytkowania posiadanych przez podmioty jednostek pływających
Oszacowanie wartości posiadanych jednostek pływających
Opracowanie koncepcji ochrony posiadanych w spółkach aktywów wraz ze wskazaniem optymalnych kierunków działań
Powrót
Projekt rozbudowy terminalu kontenerowego GTC
Identyfikacja formalnych wymagań dla prawidłowej realizacji projektu
Opracowanie rekomendacji dla przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych
Bieżące doradztwo w procedurach wyłaniania dostawców, sporządzanie opinii, rekomendacji.
Wsparcie merytoryczne w procesach kontroli projektu przez instytucje zewnętrzne, w tym Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Powrót
Inne projekty
Inne projekty dla branży stoczniowej lub portowej
INTER BALT Sp. z o.o. - strategia rozwoju na lata 2016-2018
Port Gdynia - doradztwo w procesach zbycia podmiotów zależnych Portu Gdynia w latach 2003-2010
MARS FIZ - strategia właścicielska i inwestycyjna dla spółek o profilu stoczniowo-stalowym wchodzących w skład portfela FIZ MARS
 MARS Shipyards & Offshore – udział w procesie wdrożenia strategii
Energomontaż-Północ Gdynia – due diligence ZCP Mostostal Chojnice
SR NAUTA SA – ocena opłacalności nabycia spółki Synergia 99 sp. z o.o.
SR NAUTA SA – audyt spółki KONREM NAUTA sp. z o.o
SR NAUTA SA – opracowanie strategii spółki oraz udział w procesie wdrożenia
CRIST SA – analiza kierunków strategicznych działalności Spółki.
Energomontaż-Północ Gdynia – strategia budowy grupy offshore
SR NAUTA SA - model funkcjonowania segmentu nowych budów
SR NAUTA SA – opracowanie koncepcji i wdrożenia systemu kontrolingu operacyjnego i strategicznego
Powrót
cloud-synccoguserschart-barsdiamondbriefcaseearth linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram