(+48) 58 66 18 300
nexus@nexus.pl

wodór

AKTYWNY UCZESTNIK RYNKU WODORU

NEXUS Consultants jest inicjatorem przedsięwzięcia Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych pod nazwą Pomorska Dolina Wodorowa.
W ramach Pomorskiej Doliny Wodorowej, poprzez inicjatywy projektowe zostanie zbudowany lokalny rynek wodoru o wielkości do 2 000 ton rocznie. Większość tego wodoru będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii, gdyż tylko wykorzystanie „zielonego” wodoru pozwala na ubieganie się o bardzo atrakcyjne dofinansowanie – aż do 80%.

Hy-way to Hel

Pomorska Dolina Wodorowa wsparta jest takimi projektami, jak na przykład „Hy-way to Hel”, czyli budowa połączeń morskich, kolejowych oraz lądowych na Półwysep Helski przy wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii. Jest to projekt związany z budową statków, zakupem pociągów zasilanych wodorem oraz autobusów. Projekt jest realizowany (część autobusowa) – w czerwcu 2020 roku została podpisana umowa na mocy której (docelowo) w gminach Tczew, Gdańsk, Gdynia oraz Wejherowo pojawi się 56 autobusów wodorowych. Obecnie prowadzone są prace związane z uruchomieniem części projektu związanej z transportem kolejowym. Konsultanci NEXUS Consultants są zaangażowaniu w realizację poszczególnych faz wspomnianych projektów jak i budowę „eco-systemu” wodorowego.
Jako członek Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych jesteśmy teraz częścią Europejskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych HYDROGEN EUROPE.
Stowarzyszenie skupia ponad 100 firm przemysłowych, 68 organizacji badawczych oraz 13 innych stowarzyszeń. Współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów członkowskich na rzecz rozwoju ogniw paliwowych i technologii wodorowych. Do stowarzyszenia należą m.in. firmy 3M, Airbus, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, China Energy, General Motors, Toyota.
Członkowie Stowarzyszenia Hydrogen Europe mają realny wpływ na formułowanie zasad przyznawania środków z Funduszy Unijnych na projekty związane z czystymi technologiami.
NEXUS Consultants realizuje innowacyjne projekty z obszaru gospodarki wodorowej - analizy rynku, studia wykonalności, biznesplany. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym dotacji.

GAZ-SYSTEM S.A.

Długoterminowa mapa drogowa wdrożenia koncepcji Smart Grid w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 Prace analityczno-koncepcyjne w obszarze prawa, technologii oraz biznesu związane z ideą budowy Inteligentnych Sieci Energetycznych z wykorzystaniem sieci przesyłowej gazu ziemnego
Technologie otrzymywania wodoru z grupy power-to-gas. Charakterystyka dostępnych technologii gas-to-power. Zastosowania w energetyce, transporcie. Procesy metanizacji
Wpływ koncepcji na sieci gazowe dystrybucyjne oraz przesyłowe
 Wpływ rozwoju energetyki odnawialnej na KSE. Szacowane zapotrzebowanie na usługi magazynowania energii. Prognoza zapotrzebowania na wodór w Polsce
Analizy ekonomiczne, prognozy popytu
 • Analiza w ramach projektu HESTOR, którego celem było określenie efektywności magazynowania nadmiarowej energii elektrycznej w postaci wodoru pozyskanego na drodze elektrolizy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
  prognoza rozwoju OZE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Pomorskiego
  bilans energii elektrycznej oraz określenie potencjalnego niezbilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  zdefiniowanie potencjalnych modeli biznesowych wykorzystania magazynu energii w Grupie LOTOS
  analiza opłacalności każdego rozważanego modelu biznesowego
 • projekt HESTOR

  Wykonanie koreferatu do wstępnej koncepcji technicznej projektu: „Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych
  Opracowanie krytycznej opinii (koreferatu) do opisu technicznego przedsięwzięcia, wraz z propozycją rozwiązań alternatywnych
  Analiza i określenie bilansu energii elektrycznej w Polsce dla trzech scenariuszy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce
  Prognoza cen gazu ziemnego w Polsce w okresie 30 lat
  Prognoza cen energii elektrycznej w Polsce w okresie 30 lat z uwzględnieniem zmienności sezonowej, dziennej i godzinowej tych cen
  Opracowanie modelu ekonomicznego wraz z wielowariantową analizą ekonomiczną obejmującą:
  o wykorzystanie wodoru do celów energetycznych (arbitraż cenowy, odbiór nadwyżek energii elektrycznej z OZE, rezerwę mocy czynnej, możliwości wyrównania obciążeń sieci, redukcja kosztów udziału w rynku bilansującym oraz inne)
  o wykorzystanie wodoru jako paliwa w transporcie (szacunek kosztów produkcji i ceny sprzedaży paliwa wodorowego)
  o wykorzystanie wodoru dla celów rafineryjnych ( w tym szacunek kosztów produkcji wodoru w oparciu o gaz)
  Szacunek finansowy efektu ekologicznego Projektu
 • projekt PURE H2

  Budowa instalacji oczyszczania, sprężania i magazynowania wodoru wraz z dwiema stacjami tankowania wodorem – „PURE H2”
  Przygotowanie studium wykonalności (analiza CBA) inwestycji wraz z modelem finansowym
  Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami
  Wsparcie w procesie składania wniosku
  Prowadzenie negocjacji i wymiany stanowisk w zakresie przekazanego przez INEA wzoru umowy dotyczącej finansowania Projektu
  Uczestnictwo w spotkaniach w siedzibie INEA
  Prowadzenie korespondencji oraz przygotowanie prezentacji w zakresie realizowanych spotkań
 •  mapa drogowa

  Opracowanie mapy drogowej wdrożenia strategii wodorowej w Grupie LOTOS
  Analiza strategiczna rynku wodoru w Polsce
  Analiza kluczowych czynników sukcesu działania na rynku wodoru w Polsce
   Zdefiniowanie inicjatyw projektowych
  Określenie koniecznych zasobów niezbędnych do realizacji strategii wodorowej
  Mapa Drogowa wdrożenia strategii w Grupie LOTOS
 • analiza

  Analiza opłacalności ekonomicznej możliwości zaangażowania grupy LOTOS SA w oczyszczanie / uzdatnianie biogazu w kierunku uzyskania biometanu w jakości gazu sieciowego
  Opracowanie głównych założeń rynkowych
  Określenie technologii i parametrów oczyszczania/ uzdatniania biogazu
  Identyfikacja potencjalnych biogazowni w Polsce, z podaniem parametrów ich produkcji metanu surowego
  Określenie kluczowych parametrów techniczno-ekonomicznych instalacji, takich jak produkcji metanu uzdatnianego
  Analiza ekonomiczna budowy instalacji oczyszczania/ uzdatniania
  Podsumowanie w formie analizy SWOT z kreśleniem szans i warunków rozwoju rynku w Polsce
 • projekt  PUREH2

  Wykonanie Sprawozdawczości z Realizacji Pierwszej Połowy Projektu PUREH2
  Informacje kwartalne (IK)
  Action Status Report (ASR)
   Individual Financial Statement (IFS)
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z UE na napęd wodorowy elektryczny dla dwóch nowych jednostek pasażerskich dla Żeglugi Gdańskiej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram